25 ýyllyk ýöriteleşdirilen ýöriteleşdirilen Lapel Pin, medallar we açar zawody!
  • production process

Omörite medallar

Hytaýda medallary öndüriji

SGS Disney kepillendirilen öndüriji; Universal Studio kepillendirilen öndüriji

Hytaýdan ýörite medal gözleýän bolsaňyz, KINGTAI zawod bahalarynda siziň üçin iň gowy saýlawdyr.

1996-njy ýyldan başlap, döredijilik dizaýnerleri we ösen enjamlar we enjamlar bilen 150 ýurtdan müşderilerimiz üçin millionlarça şahsylaşdyrylan medallar we kuboklar öndürdik.

Professional baýrak medallaryny öndüriji hökmünde biz 70 işçi bilen hakyky çeşme medallar zawody we taslama önümçiliginden başlap ähli önümçilige çenli.

Önümçilik, dizaýn, çap etmek we oýmak üçin içerki toparymyz bar;şeýlelik bilen hemme zatda hil we kämillik saklamak.Her gowşuryşda kanagatlandyrmak üçin her bir eseri haýran galdyryjy we üýtgeşik edýäris.

Isleglerine görä islendik reňkleri, şekilleri we ululyklary saýlamagy teklip edýäris.Zerur bolsa, islenýän tekst we suratlar bilen olaryň garaşýanlaryny kanagatlandyrmak üçin hem özleşdirýäris.

Müşderilerimiziň talaplaryna düşünmekden önümçilige çenli her ädim barada alada edýäris.

Önüm öndürilmezden ozal mugt nusgalar önümleriň hilini we spesifikasiýalaryň üýtgemegini barlamaga kömek eder.

Logistika hyzmatdaşlarymyz islendik ýere howpsuz we wagtynda eltilmegini üpjün edýärler.

Medallaryň özboluşly görnüşlerini dizaýn etmek we ýasamak isleseňiz, talaplaryňyzy paýlaşmak üçin hünärmenimiz bilen gürleşiň.

Gymmat müşderilerimiz

Our partners
Customer factory visit-kingtai4
Customer factory visit-kingtai7
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Medallaryň görnüşleri

I509001: 2008, Walmart, SEDEX, FDA.

Sports Medals

Sport medallary

Medalyň dürli görnüşleri, ululyklary we boý lentalary bilen.

Indiki sport ýaryşyňyz üçin hakykatdanam ýatdan çykmajak ýöriteleşdirilen medal dizaýn edip bilersiňiz.

Her sport görnüşi üçin baýraklary taýýarladyk - eger şeýle etseňiz.

Şeýle hem, öz medalyňyzy gurnamagy goldaýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Military Medals

Harby medallar

Harby medal (MM) goşunyň işgärlerine we ýaragly güýçleriň beýleki ýaraglaryna we beýleki işgärlerine berlen harby bezegdi ...

Mugt şahsylaşdyrylan dizaýn bilen harby medallarda ýörite nyşan we tema.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Religious Medals

Dini medallar

Dini medal ruhy durmuşda möhüm rol oýnaýar.

Häzirki wagtda katolik medallary arassalanan sungata öwrüldi we altyn, kümüş we pewter ýaly ýokary hilli materiallardan ýasaldy.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Blank Medals

Boş medallar

Boş medallar ölen bürünçden we sink sink medallaryndan ybaratdyr.

Dürli ululykdaky we gutarnykly logotip hyzmatyny oýmak ýa-da çap etmek hyzmatyny goldaýarys.

Medalyň öň tarapynda ýa-da arkasynda logotipiň ýerleşýän ýerini saýlap bilersiňiz.

Döredijilik dizaýnerlerimiz, özleşdirmek üçin iň oňat wariantlary kesgitlemäge kömek eder.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Freygy-ýygydan berilýän soraglar

1. Siz asyl medal öndüriji?

Hawa, biz özboluşly medal öndüriji we çeper eserlerden ýük daşama çenli doly proseduralary bolan özboluşly önümçilik fabrigi.

2. customörite medallar üçin MOQ näme?

Professional medal zawody hökmünde OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris, MOQ ýok.

3. Baýrak medallarynyň önümçilikden öňki nusgasyny näçe wagt almaly?

Adaty medallaryň adaty nusgalarynyň wagty 5-7 gün, ýöne aýratyn ýa-da çylşyrymly bolanda has uzyn.

4. Her önümiň hiliniň ýokarydygyny nädip üpjün edip bilersiňiz?

Hytaýda iň uly medal öndürijileriniň biri hökmünde medallar zawodymyzdaky her bir iş üçin hil gözegçileri bar.

Häzirki we öňki işlerde hil meselesinde hiç hili problemanyň ýokdugyny anyklamak üçin her bir medal üns bilen barlanmalydyr.

Indiki prosese geçmezden ozal hemmesini barlamaly.

Kemçilikleriň bardygyny görsek, derrew çözeris.

5. customörite medallary isleýän bolsak, size haýsy maglumatlary bermeli?

EPS, AI, CDR tarapyndan dizaýn nyşanyny hödürlemegiňizi haýyş edýäris (çyzgylara ýa-da egrilere öwrülen we ululygyny, mukdaryny we reňklerini öz içine alýan şriftler bilen wektor formaty).

6. Medallaryň gowşurylyş wagty näçe?

Nusga wagty: 7-9 gün, önümçilik: 12-15 gün, iberiş: 3-5 gün

Customer factory visit-kingtai9

Customörite medallar pudagynda iň ýokary ussatlygymyz we önümimiziň ussatlygy bilen buýsanýarys.Customörite medallara arzan, ýöne islendik wagt üçin gowy hilli zerur bolsa, biz siziň bir zawodyňyz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň