25 ýyllyk ýöriteleşdirilen ýöriteleşdirilen Lapel Pin, medallar we açar zawody!
  • production process

adaty açar zynjyry

Hytaýda ýörite açar üpjün ediji

KINGTAI: Hytaýdaky hünärmen lomaý açar zawody

Iň oňat ýöriteleşdirilen açar üpjün edijisi

Mahabatlandyryş işi ýa-da ýadygärlik sowgatlary bilen iş salyşsaňyz, KINGTAI-iň hünärmenler toparyndan uly goldaw alyp bilersiňiz we ýurduňyzda has köp bazar paýyny alyp bilersiňiz.

26+ ýyllyk tejribe

26+ ýyllyk tejribämizde doly açar sanawy bar.Düwmeleriň çig maly ekologiýa taýdan arassa.OEM we ODM hyzmatlary hoş geldiňiz.

Material we senet

Sink erginleri, demir, bürünç ýa-da poslamaýan demir ýaly öz islegiňiz üçin köp material bar.Softumşak emal / gaty emal ýa-da doly reňkli gaýtadan işlemek.

 

Hususy açar zynjyrlary Hytaýda öndüriji

Hytaýda iň uly “Customized Keyrings” öndürijileriniň biri, gümrük üçin köp ýöriteleşdirilen açarlary ýasaýarys.

Çydamlylygy üpjün etmek üçin, bu ýöriteleşdirilen açarlary öndürmek üçin poslamaýan demir, bürünç, demir we sink erginleri ýaly ýokary hilli materiallary ulanýarys.Siziň üçin ähli amatlylyklary üpjün etmek üçin, ýumşak emal we gaty emal görnüşleri bar, doly çap etmek reňkini gaýtadan işlemek bilen birlikde.

Düwmeleri islän zadyňyz ýaly düzüp bilersiňiz, Dizaýny bize ibereniňizden soň, salgylanmanyňyza esaslanyp bahany iberip bileris we önümçilik sungat eserlerine başlap bileris.

Biz hakyky çeşme açar zawody we ýokary hilli we iň gowy baha bilen bir günde takmynan 7,000.00 bölek “Customized Keyrings” öndürýäris.

Custom Keychains

26+ ýyllyk tejribe bilen, KINGTAI-de ýetişen açar zynjyrlary we açar üpjünçilik zynjyry, şeýle hem adaty açar zynjyr taslamalaryňyz üçin täsirli önümçilik topary bar.

- Custörite açar zynjyry azyndan

- 70K kompýuter açarlary gündelik öndürijiniň ukyby

- Premium hili we ýokary berkligi.

Zinc Alloy Keyring

Hytaýdan lomaý sink garyndysy

Material: Sink garyndysy,

Ölçegi: Şahsylaşdyrylan,

Dizaýn: Emal,

Haştag: moda, adat.

KINGTAI, Hytaýda sink garyndysy keyrings önümçilik zawody.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Wholesale Soft Enamel Keychain From China

Hytaýdan lomaý ýumşak emal açary

Material: metal,

Ölçegi: Şahsylaşdyrylan,

Logotip: Softumşak emal,

Haştag: Sungat, moda, kolleksiýalar.

KINGTAI, Hytaýda ýumşak emal açar öndürýän zawod.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Wholesale Leather Keychains from China

Hytaýdan lomaý deri açarlary

Material: deri,

Ölçegi: Şahsylaşdyrylan,

Haştag: Sungat, moda, kolleksiýalar.

Deri açarlary ýakynlaryňyza hem sowgat bolup biler.Ony nähili ulanýandygyňyz size bagly.Bu hili açar zynjyrlar sumkalaryňyza siňip barmagy gowy görýär.Düwmeleriň esasy düwmelerini aňsatlyk bilen ýitirmezlik maksady bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Metal Keychain

Hytaýdan ýörite metal açar

Material: Sink garyndysy,

Ölçegi: adaty,

Amal: Softumşak emal,

Metal açar zynjyrlarynyň owadan ýa-da ýönekeý dizaýny bolsun, açarlaryňyz üçin açar zynjyrlaryň aňsat ýerleşdirilmezligi möhümdir. KINGTAI Hytaýda metal açar zynjyrlaryny öndüriji.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Advertising Keyring

Hytaýdan ýörite mahabat açary

Material:Sink garyndysy,

Ölçegi: omörite,

Logotip: nagyşly çap,

Haştag: sowgat, adat, moda.

KINGTAI, Hytaýda lomaý şahsylaşdyrylan mahabat açar öndürijisidir.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin ýöriteleşdirilen açar sözler?

Custöriteleşdirilen açarlar, markaňyzy tanatmagyň we markaňyzyň görnükliligini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr, sebäbi “Customized Keyrings” adamlar hemişe göterýän zatlarydyr we olar uzak dowam edýär.

Markaňyzy netijeli tanatmak isleýän bolsaňyz, bermek isleýän habaryňyzy ýa-da logotipiňizi we markanyňyzyň beýleki elementlerini berýän aýratyn manyly ýörite düwmeler gerek.Şeýle-de bolsa, açarlary dogry öndürip bilmeýän bolsaňyz, bu mahabat strategiýasynda üstünlik gazanyp bilmersiňiz.

Açar düwmesini gözleýärsiňizmi?

Markaňyzy satmak üçin 100% täsirli gural boljak ýa-da ýadygärlik hökmünde ulanmak isleýän “Custom Metal Keychain” zakaz edip boljak “Custom Metal Keychain” -iňizi hödürlemäge bagyşlanýarys.

Siziň islegleriňize esaslanyp, düwmelerde dogry özleşdirme bilen marka elementleriňizi, logotipleriňizi we beýleki habarlary goşup bileris.

Bar etmeli zadyňyz, dizaýnyňyzy bize ibermek, galan zatlary siziň üçin alarys.

Şahsylaşdyrylan açar sözler üçin adatça gowşuryş wagty nusga üçin 3-5 iş güni we köpçülikleýin önümçilik üçin 7-20 gün.Önümçilik işi gutarandan soň, Şahsylaşdyrylan açarlar DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS ýa-da Deňiz Shipping.etc tarapyndan iberiler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň