25 ýyllyk ýöriteleşdirilen ýörite Lapel Pin, medallar we açar zawody!
 • önümçilik prosesi

Habarlar

 • Omörite Lapel çeňňekleriniň dürli görnüşleri näme

  customörite lapel pin öndürijiler customörite emal çeňňekleri satyn alanyňyzda ilki bilen önümçilik prosesi barada karar bermeli.Ondan soň boýag stiliňizi, elektroplatirleme we gaplama görnüşlerini saýlamaly.Aşakdakylar ...
  Koprak oka
 • Futbol klublary “Custom Pins” -i nädip ulanýarlar

  customörite lapel pin Öndürijiler Futbol klublary köplenç iň ýokary donorlaryny hormatlamak, oýunçylary höweslendirmek, üstünlikleri bellemek, baýrak hökmünde bermek ýa-da başga adamlara satmak üçin ýörite lapel pinlerini sargyt etmeli.Futbol klublarynyň pin ulanmagynyň has köp usuly ...
  Koprak oka
 • Omörite ýumşak emal Lapel çeňňeklerini nädip ýasamaly

  customörite lapel pin Öndürijiler, Kingtai ulananyňyzda bir görnüşli, ýokary hilli lapel çüýlerini dizaýn etmek.Ine, proses nähili işleýär!Ilkinji saz toparyny pank rok topary hökmünde oýnaýarsyňyzmy ýa-da abraýly uniwersitet awaryna taýýarlanýarsyňyzmy ...
  Koprak oka
 • Softumşak emal çeňňekleri VS gaty hakyky tapawut

  customörite emel çüýleri öndürijiler softumşak emal bilen gaty emal çüýleriniň arasyndaky tapawudy aýtmagyň iň aňsat usuly olaryň daşky görnüşi.Softumşak emal çüýleri gaty, üç ölçegli ýüzüne eýe bolup, çeňňege degeniňizde dizaýny duýmaga mümkinçilik berýär ....
  Koprak oka
 • Omörite ýumşak emal çüý sargytlary üçin öwrüm wagty näçe

  customörite ýumşak emal çeňňekleriň öwrüm wagty köp faktorlara bagly bolar, ýöne umuman alanyňda, ortaça sargyt üçin 2-4 hepde garaşmaly.Customörite s üçin öwrüm wagty näçe ...
  Koprak oka
 • Custörite Lapel pinlerini nädip sargyt edip bilerin?

  adaty lapel pin öndürijileri KINGTAI senetlerinde, kompaniýalar we şahslar üçin ýörite Lapel pinlerini döretmekde ýöriteleşýäris.KINGTAI köp ýyllap işinde, kitapdaky pin dizaýny bilen baglanyşykly her hileleri bilýär.W hödürleýäris ...
  Koprak oka
 • lapel pin ulanylyşy / KINGTAI üçin ulanylýan lapel pin näme?

  Emal çeňňegi diýlip hem atlandyrylýan dodak çeňňegi, köplenç kurtkanyň dodagynda geýilýän, sumka dakylýan ýa-da mata bölejiginde geýilýän kiçijik çeňňekdir.Lapel çüýler bezeg bolup biler ýa-da geýeniň bir gurama ýa-da sebäbine degişlidigini görkezip biler.Lapel çeňňekler öňler ...
  Koprak oka
 • nirä dykylýar? KINGTAI

  nirä dykylýar? KINGTAI

  Nyşanany kostýuma nädip dakmaly, ilki bilen nyşanyň görnüşini anyklamaly: Şeýle-de bolsa, käbir konferensiýa nyşanlary kostýumyň ýakasyna geýilýär, goltuklar we dyrnaklar bolsa belli bir derejede ýerleşýär.ÖLÜMI WE agramyna üns beriň ...
  Koprak oka
 • lapel pin ulanylyşy / KINGTAI üçin ulanylýan lapel pin näme?

  Düwürtik çeňňegi Düwürtik çeňňegi gaty inçe bezegdir.Çeňňek nyşany, ýa-da gysgyç ýa-da broşka diýilse-de, diňe döşüne geýilmeýär.Lapel pin stiline baý, reňkli we işleýşinde güýçli.Düwürtik p ...
  Koprak oka
 • Medallar nähili berilýär | KINGTAI

  Medal ýa-da medal, göçme çeper eser bolup, adatça gapdallarynda dizaýny bolan inçe metaldan ýasalan diskdir.Adatça haýsydyr bir ýatlama maksady bar we köpüsi baýrak hökmünde berilýär.Geýmek, asmak üçin döredilen bolmagy mümkin ...
  Koprak oka
 • adaty açar zynjyrynda näme ýazmaly | Kingtai

  adaty açar zynjyrynda näme ýazmaly | Kingtai

  Customörite açar zynjyrynda näme ýazmaly, bagtly ýyldyz ýaly söýgüli, hemişelik ýaş, sagdyn, üstünlikli, baý, owadan, gowy arzuwlar we ş.m. halaýan ýa-da manyly sözler bilen ýazylyp bilner, oglan / gyz dostuňyzyň atlaryny çap edip bilersiňiz, ilkinji söz, ýürek nyşanyny ýa-da ikiňiziňem halaýan aýdymyňyzy ýa-da filmiňizi çekiň ...
  Koprak oka
 • Düwürtigi nädip ýasamaly |KINGTAI

  Düwürtigi nädip ýasamaly |KINGTAI

  Medal öndürijileri Lapel çeňňekleri ýalpyldawuk altyn ýa-da kümüş material ýaly bolup biler, ýöne bu metallar aslynda diňe örtükdir.Adaty çeňňegiň esasy materialy, adatça, üç metaldan: demir, bürünç ýa-da sink ergininden ýasalýar.Aşakda size nädip görkezdim ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3